Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Regulamin sklepu


 

REGULAMIN ZAKUPÓW

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu książek w MARINA Sp. z o.o. działającej pod marką
Wydawnictwo MARINA
.

 
1.    Przepisy ogólne

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem witryny:
http://www.e-marina.eu/. Właścicielem domeny i sklepu internetowego jest:

MARINA Sp. z o.o.
ul. Zimowa 14/1
53-018 Wrocław


wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000314720, NIP 899-26-50-299,
REGON 020816312, Kapitał zakładowy 60 000 zł.

 
2.    Składanie zamówień

2.1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem:
a.    serwisu www: http://www.e-marina.eu/
b.    poczty elektronicznej: biuro@e-marina.eu
c.    telefonicznie: (071) 368-68-50 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

2.2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji "Do koszyka".

2.3. W zamówieniu Klient wskazuje:

1.    Informacje o dostawie:

  • adres, na jaki ma być dostarczony towar.

2.    Informacje o rachunku:

  • w przypadku Paragonu dane do rachunku mogą być takie same, jak dane dotyczące dostawy,
  • w przypadku Faktury VAT dane na temat rachunku mogą być inne niż dane dotyczące dostawy. W Komentarzu do zamówienia należy podać dokładne dane firmy, przede wszystkim NIP.
3.    Metodę płatności.

2.4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie generowane przez system. Złożenie zamówienia nie wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony Klienta.

2.5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie http://www.e-marina.eu/.

3.    Dostępność towarów

3.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamawiane tytuły będą dostępne w magazynie Wydawnictwa MARINA.

3.2. W przypadku niedostępności danej książki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracownika Wydawnictwa MARINA drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.3. W przypadku niedostępności danej książki Klient zostanie poinformowany przez pracownika Wydawnictwa MARINA o ewentualnych możliwościach nabycia książki w innych miejscach sprzedaży.

4.    Czas realizacji zamówienia

4.1. Zamówienia są realizowane:

a.    w przypadku zamówień płatnych przelewem (przedpłata) – po zaksięgowaniu należności na koncie przez bank,
b.    w przypadku należności za pośrednictwem systemu DotPay w momencie uzyskania potwierdzenia dokonania płatności.

4.2. Wydawnictwo MARINA zastrzega sobie możliwość bezpośredniego potwierdzenia zamówienia przez Klienta, jak również weryfikacji danych teleadresowych.

4.3. Wydawnictwo MARINA nie odpowiada za terminy dostarczenia przesyłek przez Pocztę Polską.

UWAGA Sklep Internetowy nie realizuje przesyłek za pobraniem oraz przesyłek za pośrednictwem poczty kurierskiej!

5.    Dokument sprzedaży

5.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży. Wydawnictwo MARINA do zamówienia wystawia standardowo Paragon.

5.2. Na życzenie Klienta wystawiana jest Faktura VAT. Wówczas w Komentarzu do zamówienia niezbędne jest podanie danych firmy potrzebnych do wystawienia faktury, zwłaszcza NIP.

5.3. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

6.    Ceny

6.1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:

a.    zawierają podatek VAT (cena brutto) i podawane są w złotych polskich,
b.    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

6.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

7.    Sposób dostawy

7.1. Dostawa książek odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.2. Koszt przesyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej. Dla przesyłek krajowych koszt ten wynosi 10 zł. Produkty wysyłane są w formie przesyłki priorytetowej.

 
7.3. W przypadku zwrotu towaru Klient  ponosi koszty przesyłki.

7.4. Sklep Internetowy nie realizuje przesyłek za pobraniem oraz przesyłek za pośrednictwem poczty kurierskiej.

7.5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

8.    Formy płatności

8.1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a.    bankowy przelew internetowy na konto sklepu (przedpłata),
Bank Zachodni WBK , nr konta: 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000
b.    za pośrednictwem systemu DotPay.

8.2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granice Polski można dokonać przelewem– realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu należności na koncie przez bank.

9.    Modyfikacja zamówienia

9.1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży tj. na następny dzień po złożeniu zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

9.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z pracownikiem wydawnictwa drogą e-mailową biuro@e-marina.eu lub telefoniczną +48 071 368-68-50

10. REZYGNACJA z zamówienia

10.1. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia. Informację o REZYGNACJI z zamówienia powinien niezwłocznie wysłać na adres: biuro@e-marina.eu bądź poinformować drogą telefoniczną (tel. 71 368 68 50).
10.2. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Zwracany towar powinnien być w stanie nienaruszonym. W przypadku zauważenia uszkodzenia, towar zostanie odesłany na koszt Zamawiającego.

 
11.    Reklamacje

11.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien niezwłocznie odesłać go na adres siedziby Wydawnictwa MARINA z dopiskiem sprzedaż internetowa oraz opisem wady (np. brak strony 6). Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży: paragon lub faktura VAT. Zwrot towaru bez dokumentu sprzedaży nie podlega rekompensacie.

11.2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

11.3. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

11.4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

12.   Dane osobowe

 
12.1. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
12.2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

 12.3. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu Wydawnictwa MARINA www.e-marina.eu (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) są przetwarzane przez MARINA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-018 Wrocław, ul. Zimowa 14/1, NIP 899-26-50-299 oraz nr REGON 020816312, mail: biuro@e-marina.eu, tel.: 71 368 68 50 ("Administrator danych").

12.4.    Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:
12.4.1. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
12.4.2. Niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ? np. złożenie zamówienia i jego realizacji .
12.4.3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ? np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy.

12.5.    Celem przetwarzania jest:
12.5.1. Podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia);
12.5.2.  Realizacja umowy, tj. składanego przez Pana/Panią zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Wydawnictwa MARINA www.e-marina.eu oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie składanych przez Pana/Panią reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.

12.6.  Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.
12.7.    Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

12.8   Odbiorcami danych osobowych są : organy świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, spedycyjne), organy państwowe.

12.9.    Ma Pan/Pani prawo:
12.9.1. Cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);
12.9.2.   Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
12.9.3.   Żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
12.9.4.    Wnieść skargę do organu nadzorczego.
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy pisać na adres: biuro@e-marina.eu

12.10. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

13.   Przepisy końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

13.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.10.2009 r.

13.3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.e-marina.eu.