Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Zasady przygotowania maszynopisu


MASZYNOPIS

1. Dostarczony materiał

• Propozycja wydawnicza powinna być dostarczona wydawnictwu w postaci wydruku komputerowego oraz załączona w pliku na płycie CD. Płyta CD powinna zawierać identyczny tekst co na wydruku komputerowym oraz w osobnych folderach powinny znajdować się wszystkie materiały graficzne np. tabele, rysunki, ilustracje.

2. Egzemplarz w formie papierowej powinien być wydrukowany jednostronnie. I zawierać wszystkie elementy książki tj.:
• treść strony tytułowej z podanym imieniem i nazwiskiem autora (autorów) bądź redaktora naukowego oraz tytuł pracy,
• tekst główny ze spisem treści obejmującym tytuły rozdziałów do trzeciego stopnia (tzn. 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2),
• wstęp, zakończenie, przypisy, tabele, ilustracje, wykresy, aneksy, wykaz literatury, wykaz skrótów, tablice, streszczenie oraz  indeksy,
• numerację stron.

3. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
• edytor Microsoft Office Word,
• czcionka typu Times New Roman, wielkość 12 pkt., w przypisach 10, interlinia 1,5, na rysunkach 9 pkt., odstęp pojedynczy, 
• należy unikać wyróżnień w tekście,
• format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po ok. 2,5 cm.
 

4. Materiał ilustracyjny (tj. tabele, rysunki, schematy, wykresy) powinien:
• być opracowany w formie osobnych plików elektronicznych, nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kserokopie, zdjęcia itp.,
• dać się edytować,
• być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą oraz numer i tytuł pod rysunkiem i wykresem),
• tytuł tabeli czcionka 10 pkt., źródło poniżej tabeli czcionka 10 pkt.,
• tytuł i źródło rysunku czcionka 10 pkt.,
• zawierać źródło lub informację „opracowanie na podstawie” pod każdym elementem graficznym,
• być zamieszczony w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na niego,
• rysunek powinien być przygotowany na białym tle, może być wykonany w odcieniach szarości takich, aby zawarty w nim tekst był czytelny,
• rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi plikami źródłowymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej,
• rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane, w wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem.

2  3