Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Autorzy


Tomasz Bichta, politolog i prawnik, doktor, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: problematyka partii politycznych, transformacje polityczne i kulturowe w Afryce, systemy polityczne państw Afryki, tematyka przywództwa w państwach afrykańskich. Autor m.in. książki Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin 2010.

 
Marzena Cichosz, politolog, doktor, od 1994 r. pracuje jako doradca polityczny partii politycznych w trakcie kampanii wyborczych na terenie Dolnego Śląska, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się analizą rynku politycznego, marketingiem politycznym i społecznym oraz problematyką transformacji systemów politycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka m.in. książki (Auto)kreacja wizerunku polityka, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.
 
Łukasz Danel, doktor, asystent w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu systemów politycznych, funkcjonowania i struktury Unii Europejskiej, systemów partyjnych, a także polskiej i europejskiej sceny politycznej, w tym autor publikacji w pracach: Polska lewica wobec Unii Europejskiej i wyzwań przed nią stojących – analiza programowa na szczeblu krajowym, [w:] Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2008; Znaczenie i pozycja państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle zmian przewidzianych Traktatem Lizbońskim, [w:] Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, red. K. Kamińska, S. Mrozowska, G. Piwnicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 
Kamil Fil, politolog, doktor, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki partii politycznych, marketingu politycznego i public relations. Autor publikacji z zakresu wizerunku partii politycznych w Polsce.
 
Magdalena Iwanowska, studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, członkini Koła Naukowego Psychologii Organizacji i Zarządzania „Brevi Manu”. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się m.in. marketing polityczny, public relations.
 
Jolanta Puacz-Olszewska, politolog, doktor, absolwentka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia partii i systemów partyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polskiej sceny politycznej. Publikacje naukowe: Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych 2005 r. na terenie województwa podkarpackiego, Powstanie oraz działalność SdRP i SLD na Podkarpaciu, Stereotyp lokalnej władzy a lokalna aktywność polityczna, Podkarpackie społeczności lokalne o swoich władzach (współautorstwo Mateusz Stopa), Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach samorządowych w 2006 roku na Podkarpaciu.
 
Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz, socjolog, doktor, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Katedry Politologii. Jej zainteresowania koncentrują się wokół takich tematów, jak: socjologia mediów, mechanizmy marketingowe w życiu publicznym, public relations a kształtowanie wizerunku osób i instytucji, kulturowe aspekty perswazji i komunikacji społecznej. Autorka monografii Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 1989 r., autorka kilku artykułów o kampaniach wyborczych, roli nowych mediów w działaniach wizerunkowych polityków.
 
Małgorzata Łosiewicz, doktor, adiunkt w Zakładzie Systemów Medialnych i Komunikacji Masowej Instytutu Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Twórczyni programu i opiekun merytoryczny podyplomowych Studiów dla menadżerów zarządzających placówkami oświatowymi. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu public relations, komunikacji społecznej oraz nowych mediów. Prowadzi badania, konsultuje projekty i doradza.
 
Magdalena Musiał-Karg, doktor, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w procesach wyborczych. Jej zainteresowania koncentrują się także na problemach związanych z partycypacją polityczną, rolą kobiet w polityce oraz współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Autorka monografii: Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008; redaktor: Kobiety we współczesnej Europie, Toruń 2009; Kobiety we współczesnym świecie, współredaktor B. Secler, Poznań 2010, Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, współredaktor T. Wallas, Poznań 2009.
 
Wojciech Peszyński, doktor. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęta tematyka wyborcza. Autor monografii Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, współredaktor prac Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo, media, społeczeństwo, Polityczne aspekty nowych mediów oraz kilkunastu artykułów naukowych. Uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych. Od maja 2011 r. zastępca przewodniczącego Sekcji Badań Wyborczych PTNP. Hobby to sport – szczególnie żużlowy (kibic Unibaxu Toruń).
 
Aleksandra Seklecka, doktor, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK. Absolwentka politologii i socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka jednej monografii, współredaktorka kilku prac oraz autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu marketingu politycznego, manipulacji medialnej oraz funkcjonowania mediów masowych. Jej zainteresowania dotyczą takich dziedzin, jak: medioznawstwo, public relations i reklama, marketing polityczny, manipulacja (medialna, polityczna), perswazja i propaganda oraz metodologia badań społecznych.
 
Agnieszka Turska-Kawa, doktor, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii politycznej (w szczególności wokół psychologii zachowań wyborczych), psychologicznych aspektów komunikowania masowego, marketingu politycznego. Jest członkiem zarządu katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.  
 
Łukasz Tomczak, doktor, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z działalnością polskich partii politycznych, wyborami i samorządem terytorialnym. Autor, współautor i redaktor wielu publikacji naukowych, w tym: Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2006; Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin 2008; Wybory do sejmików województw w 2006 roku, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2010.