Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji


 

Drodzy Czytelnicy!

Pozwólcie, że zanim zaproszę Was do lektury tej książki, odpowiem na kilka pytań, które, być może, pomogą Wam lepiej zrozumieć powody powstania tej publikacji oraz wskażą, co ciekawego można w niej wyczytać.

Dlaczego akurat mediacje i skąd wziął się pomysł na tę książkę?

Kiedy w grudniu 2005 roku znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego, wskutek czego mediatorzy mogli zacząć zajmować się sprawami nie tylko karnymi, ale także cywilnymi, gospodarczymi i rodzinnymi, postanowiliśmy z Profesorem Kazimierzem Perechudą powołać pierwsze w Polsce studia podyplomowe pn.: „Me­diator”. Projekt ten zorganizowaliśmy przy mojej Alma Mater – wówczas: Akademii Ekonomicznej, dziś: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Tak zaczęła się moja przygoda z mediacją. Teraz to jednak historia, ponieważ obecnie uruchamia­na jest już siódma (na Uniwersytecie) i czwarta (w Wyższej Szkole Bankowej) edycja tych studiów. Zbieramy więc coraz więcej doświadczeń, którymi chcemy się także podzielić z Wami, publikując kolejne opracowania w tym zakresie.

Kolejnym powodem, dla którego przystąpiliśmy do pisania tej książki, jest fakt, iż obserwując życie społeczne, spotykamy się z tym, że słowa: „negocjacje” i „me­diacje” dla wielu ludzi brzmią podobnie, a często wręcz oznaczają dla nich to samo. Książka ta ma zatem wskazać na faktycznie istniejące podobieństwa i różnice wy­stępujące między tymi dwiema metodami rozwiązywania sporów. Z powyższym koresponduje także fakt, iż o negocjacjach napisano już wiele książek, o mediacjach zaś zdecydowanie mniej, co w strukturze tej publikacji szalę przeważa na korzyść tych drugich.

O czym jest ta książka?

Opracowanie podzielone zostało na 3 części.

Pierwszą z nich, poświęconą specyfice pracy mediatorów i negocjatorów, otwiera praca Agnieszki Dragon, która opisała pozaformalne korzyści wynikające z mediacji (głównie cywilnych i karnych). Autorka, opierając się na 3 przypadkach mediacji, dzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami, jakie nabyła, pracując w jednym z ośrodków mediacyjnych.

Drugi rozdział, autorstwa Sławomira Czepełły, porusza skomplikowaną proble­matykę pozyskiwania klientów, czyli swoistego marketingu usług mediacyjnych.

Autor charakteryzuje tu pojęcie klienta docelowego. Pokazuje, jak przygotować listę potencjalnych klientów, a następnie dokonuje wnikliwego przeglądu technik docierania do klientów.

Z kolei w rozdziale Marka Jabłońskiego przeczytać można o tym, jakie istnieją przesłanki do wykorzystania mediacji jako elementu kierowania we współczesnej organizacji, aby podnieść jakość procesów komunikacyjnych w niej zachodzących. Autor ukazuje tu komunikowanie się jako jedną z najistotniejszych funkcji kierowa­nia, czynnik racjonalności działań. Wskazuje także na możliwość komunikowania się na styku „obszarów swobodnej działalności”, całość zaś swych wywodów kończy propozycją kierowania współczesnymi organizacjami opartego na mediacji.

Z kolei praca Dąbrówki Carriveau porusza mocno psychologiczne wątki. Autor­ka na początku wprowadza nas w problematykę przeniesienia oraz przeciwprze­niesienia, a także tłumaczy, jak można wykrywać i wykorzystywać te zjawiska, co uznać można za popularyzację nowego punktu widzenia, jeśli chodzi o pracę me­diatora.

Poza tym na uwagę zasługuje także kolejny rozdział, w którym autorka ana­lizuje efektywność pracy mediatorów i negocjatorów, opierając się na opisie klu­czowych cech grupy determinujących działania wspomnianych osób. Aleksandra Sus wychodzi tu od przedstawienia istoty i rodzajów grup, żeby w dalszej kolejno­ści wskazać na korzyści płynące z przynależenia do grupy w organizacji. Jednym z ważnych elementów tego opracowania jest także prezentacja przyczyn integracji i dezintegracji grupowej oraz przedstawienie koncepcji ról w organizacji według M. Belbina w kontekście prowadzenia mediacji i negocjacji.

Całość pierwszej części zamyka praca Marii Zajączkowskiej poruszająca bardzo aktualny obecnie temat inteligencji emocjonalnej (zwłaszcza w kontekście trud­nych sytuacji mogących mieć miejsce w pracy mediatora). Zwraca się tu uwagę na tak istotne wartości, jak chociażby samoświadomość własnych emocji, samoregu­lacja, motywacja, empatia i umiejętności społeczne, a także nastawienie usługowe, wspieranie różnorodności itp.

Z kolei druga część publikacji, składająca się z pięciu rozdziałów, poświęcona została zagadnieniom związanym stricte z komunikacją w mediacjach i nego­cjacjach. W pierwszym z nich autor, Aleksander Binsztok, prezentuje narzędzia wchodzące w skład praktycznego zbioru technik tzw. aktywnego słuchania. Wska­zuje tu na możliwość wykorzystania m.in.: parafrazy, klaryfikacji, dowartościowa­nia czy odzwierciedlania oraz umiejętność wyrażania zainteresowania i właściwe­go formułowania pytań w codziennej pracy mediatora.

Następny rozdział, pióra Dagny Dzidowskiej, porusza głębiej zagadnienie pro­cesu komunikacji w mediacji. Autorka podjęła się analizy interesującego tematu ciszy – milczenia w rozmowie, a dokładniej wartości słuchania, dającego drugiej stronie możliwość pełnego przedstawienia swych racji. Swoje przemyślenia opar­ła zaś na wyszczególnieniu czterech rodzajów słuchania. Szczególne miejsce w tej części książki zajęło słuchanie opisujące (czyli parafrazowanie). Ponadto wiele uwa­

gi poświęcono także przekazywaniu informacji zwrotnej oraz głównym grzechom przeciwko słuchaniu.

Z kolei spółka autorska Renata Markowska i Ryszard Niemira pisze o mod­nym i frapującym wielu zagadnieniu, jakim jest kształtowanie „mowy ciała” w relacjach interpersonalnych. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę świadome­go komunikowania się pozawerbalnego mediatorów i negocjatorów opartego na nieprzypadkowym gestykulowaniu, mimice czy celowej aranżacji przestrzeni i dystansu (proksemice). Autorzy, opierając się na wielu praktycznych wskazów­kach, uczą, jak kształtować kontakt wzrokowy, jaką przyjmować pozycję ciała czy w końcu, jaki powinien być wygląd zewnętrzny mediatora, aby mógł on efektyw­nie prowadzić proces mediacji.

Przechodząc bowiem do dalszej lektury książki napotykamy artykuł Jarosława Szemeta odnoszący się do kontekstów międzykulturowych występujących w nego­cjacjach z obcokrajowcami.

I tak zbliżamy się do końca części drugiej, którą zamyka publikacja Dariusza Deca poświęcona perswazji argumentacyjnej w kontekście skuteczności negocjacyj­nej w procesie windykacji należności handlowej. Autor wychodzi tu od przedstawie­nia podstaw teoretycznych perswazji argumentacyjnej i jej wpływu na skuteczność negocjacyjną. Podejmuje się opisu retoryki jako sztuki efektywnego przekonywania oraz przedstawia perswazję jako umiejętność nakłaniania. Wiele uwagi poświęca również windykacji należności handlowych, traktując ją jako istotny etap procesu negocjacyjnego w obszarze obrotu pieniężnego, co w efekcie doprowadza go do za­prezentowania mediacyjnej wizji pracy windykatora z przyszłością.

Trzecia, ostatnia już część tej książki poświęcona jest tematyce konfliktu i stresu w mediacjach i negocjacjach. Składa się ona z czterech rozdziałów.

Pierwszy, napisany przez Adelę Barabasz i Katarzynę Wasilewską, ma charak­ter wprowadzenia w problematykę radzenia sobie ze stresem. Znaleźć tu można ciekawe definicje tego pojęcia oraz rozmaite koncepcje ujmujące to zjawisko w per­spektywie szerszej, życiowej. Autorki przytaczają tu reakcje na stres i odległe skut­ki stresu, a także opisują, czym jest stres zawodowy, przedstawiając go następnie w odniesieniu do pracy mediatora.

Z kolei drugi rozdział, autorstwa Sylwii Stańczyk, podejmuje fundamentalny problem, jakim jest konflikt w procesie mediacji i negocjacji. Autorka bardzo kla­rownie i rzeczowo przedstawia istotę zarządzania konfliktem, metody diagnozo­wania konfliktów, różne podejścia i sposoby reagowania na konflikt (zarówno te „zimne”, jak i „gorące”). Autorka, poza własnymi radami, przedstawia także pomy­sły na zarządzanie konfliktem według innych uczonych, prezentując np. „koncepcję podwójnej troski” Thomasa i Killmana.

Podobne ujęcie prezentuje także kolejny rozdział, gdzie znaleźć można dawne i współczesne poglądy dotyczące konfliktu. Tutaj jednak autorka – Angelika Wo­decka-Hyjek – idzie o krok dalej, prezentując schemat postępowania w metodzie „4 kroków” D. Dany w procesie rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Ostatni, czwarty rozdział, pióra Agnieszki Podsiadło, prezentuje mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów szkolnych. Przedstawione są tu różne poziomy konfliktu, np. w relacjach uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń czy cho­ciażby nauczyciel-rodzic. Sporo atencji poświęca autorka także palącemu problemo­wi mobbingu w szkole. Reasumując zaś swoje rozważania, wyraża pogląd o koniecz­ności szerzenia wiedzy o mediacji na różnym poziomie życia szkolnego, szczególne miejsce przyznając konieczności popularyzowania mediacji wśród rodziców.

Co możemy zaoferować ponadto?

W chwili, kiedy piszę te słowa, na rynku wydawniczym jest już w obiegu inna na­sza książka pt.: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji. Zagadnienia praw­ne i ekonomiczne wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (sprawdźcie proszę w księgarniach! J). I choć tytuł jej brzmi niemalże bliźniaczo jak tytuł książki, którą trzymacie Państwo w rękach, to pragnę zwrócić uwagę na to, że poświęcona jest ona wyłącznie mediacjom, a w dodatku podtytuł jej brzmi: „Zagadnienia prawne i ekonomiczne”, co od razu sugeruje, w jakich obsza­rach skoncentrowane zostały poszczególne części tej pracy.

Z życzeniami miłej i owocnej lektury,

Aleksander Binsztok