Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym


 W literaturze dotyczącej budżetowania problematyka budżetowania w przed­siębiorstwach budowlano-montażowych znajdowała się dotychczas poza głównym nurtem rozważań, mimo zainteresowania nią wśród kadry kierowniczej przedsię­biorstw budowlano-montażowych. Na łamach czasopism lub w publikacjach nauko­wych sporadycznie ukazywały się artykuły, które dotyczyły tylko wybranych aspek­tów budżetowania w tychże przedsiębiorstwach.

Budżetowanie, jego istota i funkcjonowanie w przedsiębiorstwach produkcyj­nych różnych branż zostało szczegółowo opisane w literaturze polskiej i zagra­nicznej. Przedmiotem dociekań w licznych publikacjach były m.in. następujące zagadnienia: istota budżetowania, budżetowanie jako element systemu planowania w przedsiębiorstwie, wykorzystanie budżetów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, układy i zawartość budżetu głównego i budżetów cząstkowych, zasady i metody budżetowania, kontrola budżetowa, psychologiczne aspekty budżetowania czy też wy­korzystanie wysublimowanych narzędzi rachunkowości zarządczej w budżetowa­niu. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiło się również wiele publikacji krytycznych poświęconych istocie i funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwach czy też wręcz kwestionujących jego zasadność. Nie ma natomiast odniesienia wspomnianej problematyki do przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Niniejsza książka jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Skupiono się w niej na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania budżetowania i jego skuteczne­go wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. W szczególności one dotyczą:

-          wskazania problemów towarzyszących budżetowaniu w przedsiębiorstwach,

-          określenia warunków skutecznego wykorzystania systemu budżetowania w za­rządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym,

-          przedstawienia struktury budżetu głównego przedsiębiorstwa budowlano-mon­tażowego,

-          przedstawienia struktury i zakresu budżetów cząstkowych, w tym głównie bud-żetów budowy i jej zaplecza,

-          zdefiniowania kosztów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowe­go, szczególnie kosztów budowy oraz jej zaplecza,

-          przedstawienia zasad rozliczania kosztów realizowanych świadczeń zaplecza na rzecz budów,

-          wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi,

-          przedstawienia rozwiązań ewidencyjnych dla różnych obszarów działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych na potrzeby jego zarządzania,

-          stworzenia systemu kontroli budżetowej w przedsiębiorstwie budowlano-mon­tażowym z uwzględnieniem jego obszarów i rodzajów działalności,

-          wdrożeń i funkcjonowania systemów budżetowania w przedsiębiorstwach bu­dowlano-montażowych.

 

Książka ta podzielona jest na dwie części – ogólną i szczegółową.

Pierwszą część publikacji (rozdziały 1 i 2) poświęcono ogólnym zagadnieniom dotyczącym zarządzania przedsiębiorstwem budowlano-montażowym oraz proble­mom funkcjonowania systemów budżetowania w przedsiębiorstwach. Przedstawiono w niej także warunki skutecznego wykorzystania budżetowania w ich zarządzaniu.

Druga część monografii (rozdziały od 3 do 8) poświęcona jest szczegółowym zagadnieniom budżetu głównego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, budżetowania budowy, zaplecza budowy i innych obszarów jego działalności oraz sa­memu procesowi wdrożenia budżetowania.

Niniejsza książka jest wynikiem doświadczeń autora z pracy na stanowiskach technicznych i ekonomicznych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, z wdrożeń systemów budżetowania i controllingu, prowadzonych szkoleń dla kadry menedżerskiej, a także pracy naukowej – dzięki temu wykorzystano i przedstawiono w niej analizę studiów przypadków dotyczących różnych aspektów funkcjonowania budżetowania. Odegrały one ważną rolę podczas konfrontacji stanu rzeczywistego w przedsiębiorstwach ze stanem wiedzy zawartej w literaturze przedmiotu.

W pracy wykorzystano wyniki badań wykonanych przez autora w ramach pro­jektu badawczego pt. Koncepcja systemu budżetowania operacyjnego przedsię­biorstwa budowlano-montażowego nr 0915/H03/2006/30 przyznanego przez Mini­sterstwo Edukacji i Nauki oraz międzynarodowego projektu pt. Common learning outcome for European managers in construction w ramach programu Leonardo da Vinci nr PL/06/B/F/PP/174014, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polski, An­glii, Belgii, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii przy współpracy izb budowlanych i samo­rządów zawodowych w tych krajach.

W książce wykorzystano własne artykuły publikowane od 1999 roku na łamach wielu czasopism, materiały szkoleniowe, referaty wygłoszone na branżowych kon­gresach i konferencjach naukowych. Szczególnie wiele artykułów ukazało się m.in. w miesięczniku ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza” w latach 2000-2013 jako odpowiedź na zapotrzebowanie czytelników w zakresie tej problematyki.

W tym miejscu chciałbym podziękować Redaktorowi Naczelnemu Stanisławo­wi Woźniakowi za zainteresowanie prezentowaną problematyką i możliwość publi­kacji artykułów oraz mobilizujące wsparcie.

Od 2000 r. prowadzę szkolenia z zakresu budżetowania, controllingu, rachunku kosztów i rachunkowości przedsiębiorstw budowlano-montażowych dla kadry me­nadżerskiej. Szkolenia te są organizowane przez Alfa Consulting i Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) w Warszawie. Natomiast od roku 2007 prowa­dzę zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie w budownictwie, które orga­nizowane są przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Kwestie poruszane podczas tych spotkań w istotnym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia treści tej książki, za co jeszcze raz dziękuję ich uczestnikom. Równocześnie dzięku­ję Jarkowi Ostrowskiemu z Alfa Consulting, Barbarze Pużańskiej z PZPB i Pawłowi Nowakowi z Politechniki Warszawskiej oraz ekipom za organizację tych szkoleń i studiów podyplomowych.

 

Wrocław, 1.10.2013 r.                                               Roman Kotapski