Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Wstęp


Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
 
Z nieskrywaną przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejną już książkę poruszającą problematykę mediacji. Wcześniej bowiem opublikowaliśmy w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego pracę zatytułowaną: Skuteczne prowadzenie mediacji. Zagadnienia prawne i ekonomiczne oraz w Wydawnictwie „Marina”, z którego pochodzi również ta publikacja, książkę: Skuteczne prowadzenie negocjacji i mediacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne.
 
Ta monografia sięga jednak o krok dalej. Skupiliśmy się w niej bowiem na MEDIACJACH GOSPODARCZYCH, którym w zasadzie do tej pory w naszym kraju poświęcono stosunkowo najmniej uwagi. 
 
 
O czym zatem można przeczytać w tej książce?
 
Książka ta składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia oraz dodatkowych załączników w postaci wzorów dokumentów przydatnych w praktyce mediacyjnej.
 
W pierwszym rozdziale przedstawione zostały ogólne informacje dotyczące prowadzenia mediacji gospodarczych. Ta część pracy, przygotowana przez Wojciecha Orłowskiego, rozpoczyna się od prezentacji celów i korzyści płynących ze stosowania mediacji gospodarczych. Znaleźć tu można także podstawową wiedzę na temat zagrożeń w mediacjach gospodarczych, co z kolei przedstawione zostało przez Annę Cisek. Wspomniana autorka wskazuje dalej na różnice między mediacjami gospodarczymi a negocjacjami, ilustrując problem przez pryzmat m.in. nierówności stron, obecności prawników w mediacji, konfliktów interpersonalnych czy chociażby przybliżając Czytelnikom syndrom myślenia grupowego.
 
Z kolei w rozdziale drugim, zatytułowanym „Rodzaje i pola mediacji gospodarczych”, rozważania o charakterze teoretyczno-praktycznym rozpoczynają się od opisu mediacji interpersonalnych w organizacjach gospodarczych. Analizie, dokonanej przez Edytę Kosarewicz, poddane zostały tu mediacje na różnych płaszczyznach (np. mediacje między pracownikami, między pracownikiem a zarządem i inne). Kolejnym, szerzej omówionym zagadnieniem w tym rozdziale są mediacje w sporach zbiorowych oraz metody rozwiązywania indywidualnych sporów pracowniczych opisane przez Pawła Miłoszewskiego. Autor wychodzi tu od ogólnej charakterystyki sporów pracowniczych, aby za chwilę przejść do dokonania ich podziału. W dalszej kolejności przybliża nam ewolucję, jaka dokonała się w podejściu do rozwiązywania sporów pracowniczych. P. Miłoszewski szczegółowo porównuje również postępowanie mediacyjne z postępowaniem przed sądem polubownym (arbitrażowym) czy przed komisją pojednawczą. Swoje rozważania kończy zaś opisem sporów zbiorowych oraz metodami ich rozwiązywania. Rozdział niniejszy domyka praca Andrzeja Dudzika, której tematem są mediacje w sferze publicznej.
 
Rozdział trzeci natomiast to ujęcie mediacji gospodarczych w optyce prawnej. Obszar tych rozważań otwiera praca Małgorzaty Rojowskiej pt.: „Prawnik w mediacji”. Autorka dokonuje porównania roli prawnika w procesie sądowym z jego rolą w mediacji. Bada ona również to, jak wyglądać może praca prawnika w roli mediatora i doradcy. Kontynuacją poszukiwań jurysdykcyjnych jest praca Marty Michnowicz prezentująca wymogi formalnoprawne w mediacjach gospodarczych. Ostatnim punktem tego rozdziału jest charakter prawny ugody mediacyjnej w postępowaniu cywilnym, którego analizę przeprowadziła Magdalena Jaworska.
W dalszej części pracy – w rozdziale czwartym – przechodzimy do tzw. miękkich kompetencji mediacyjnych. Zostały tu bowiem opisane psychologiczne metody wykorzystywane w mediacjach gospodarczych. Punktem startu w tych rozważaniach jest komunikacja werbalna, a dokładniej rzecz biorąc „sztuka aktywnego słuchania”, której swą badawczą uwagę poświęcił Maciej Kanicki.
 
Z kolei lektura podrozdziału Anny Jednak-Dudzik wzbogaci naszą wiedzę z zakresu proksemiki, czyli aranżacji miejsca mediacji. Innym zagadnieniem związanym z komunikacyjnymi kwestiami prowadzenia mediacji jest problem manipulacji pojawiąjących się w mediacjach gospodarczych opisany przez Katarzynę Rudek. Autorka prezentuje tu sposoby nieetycznego wpływania na emocje. Komentuje także techniki negatywnej perswazji jako techniki zdobywania przewagi i władzy w procesie mediacji gospodarczych. Jak się jednak okazuje, istnieją metody obrony przed manipulacjami. Przydatne w tym może być wykorzystanie koncepcji inteligencji emocjonalnej (EQ) Davida Golemana, którą opisała Aleksandra Czechowska. W swojej pracy wskazała ona głównie na to, jaką rolę EQ odgrywa w pracy mediatora oraz jakie są części składowe inteligencji interpersonalnej przydatne w mediacjach. Pewnego rodzaju kontynuacją tej myśli jest następny podrozdział autorstwa Ewy Staniszewskiej zatytułowany „Inteligencja moralna w mediacjach”, gdzie wskazane zostały m.in. cztery zasady niezbędne dla pełnej realizacji w życiu zawodowym i osobistym, tj. uczciwość, odpowiedzialność, empatia i wybaczanie. Całość rozważań nad wspomnianymi „miękkimi” kompetencjami w mediacjach wieńczy praca Doroty Kubackiej opisująca nowoczesne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 
Z rozdziału piątego dowiadujemy się z kolei, jakie są nowoczesne metody prowadzenia i promocji mediacji. Rozważania w tym obszarze rozpoczyna praca Dominiki Frencel na temat e-mediacji, gdzie autorka w pierwszej kolejności wyjaśnia, jak to narzędzie może posłużyć do rozwiązywania sporów i jakiego typu konflikty szczególnie warto jest rozwiązywać w przestrzeni wirtualnej. Określa poza tym pozytywne aspekty e-mediacji i zagrożenia mogące się pojawić w przypadku ich zastosowania. Przy tej okazji dokonane zostało również porównanie mediacji off-line vs. on-line. Ta część pracy kończy się opisem perspektyw rozwoju mediacji w przyszłości. Z kolei w następnym podrozdziale Anna Jednak- Dudzik dzieli się z Czytelnikami informacjami na temat tego, jakie techniki heurystyczne możemy wykorzystywać, aby efektywniej prowadzić mediacje. Autorka prezentuje tutaj różne klasyczne techniki twórczego rozwiązywania sporów, takie jak: „konstruktywna krytyka”, „analogia absurdalna” czy parafrazowanie, a także i inne techniki o dziwnie brzmiących nazwach, jak np.: „ping-pong”, „inwentarz potrzeb”, „szkło powiększające i pomniejszające”, „czyste funkcje” czy „małe ludziki”. Podrozdział trzeci napisany przez Katarzynę Zalas-Kamińską wypunktowuje przyczyny słabej promocji mediacji oraz warunki funkcjonowania ośrodków mediacyjnych. Kontynuacją tej myśli jest także kolejny podrozdział – pióra Aleksandra Binsztoka, w którym autor przedstawia propozycje sposobów docierania do społeczeństwa z ideą mediacji w świetle wyników badań empirycznych. Autor wskazuje, iż niezbędne jest w tym obszarze zastosowanie m.in. marketingowych działań, aktywność edukacyjna, pozyskanie szerokiego poparcia społecznego, wsparcie środowiska prawniczego i szeroko pojętych pol¬skich organizacji biznesowych.
 
Ostatni, szósty rozdział poświęcony został praktyce mediatora gospodarczego. W ramach tej części książki Wojciech Orłowski prezentuje 10 standardów dobrych praktyk mediatora. Poza tym opisane zostały tu zasady Kodeksu etycznego mediatorów polskich. Z kolei Tadeusz Szewioła odnosi się do kosztów mediacji i kosztów sądowych w sprawach gospodarczych. Sporo uwagi poświęca on także kwestiom wynagrodzenia mediatorów oraz kosztów postępowania mediacyjnego.
 
Merytoryczną część książki zamykają załączniki – wzory dokumentów wykorzystywanych w mediacjach gospodarczych. Formularze te, przygotowane przez Edytę Kosarewicz, mogą okazać się przydatne w procesie mediacji na polu gospodarczym. Załączniki te bowiem mają stanowić ułatwienie w obszarze formalności związanych z prowadzeniem mediacji. 
 
I to tyle, jeżeli chodzi o przybliżenie treści zawartych w tej monografii. Teraz wypada tylko zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą książką i żywić nadzieję, że to, co z niej wyczytacie, zechcecie sprawdzić w praktyce. 
 
Z życzeniami owocnej lektury,
Aleksander Binsztok