Rejestracja
Logowanie

Wyszukiwarka

0 produktówRazem: 0.00 zł

 


Od autorów


Doświadczenie autorów jako nauczycieli akademickich, członków rad nadzorczych oraz ekspertów w zakresie analizy finansowej dla różnych instytucji wykazało, że oczekiwania informacyjne studentów, przedsiębiorców czy osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach można określić następująco: potrzeba szybkiego dostępu do wiedzy, która przedstawiona jest w sposób przejrzysty, rzetelny i syntetyczny. Te grupy odbiorców – pragmatyków – potrzebują informacji dającej im poczucie racjonalności podejmowanych decyzji oraz dostosowania ryzyka do oczekiwanych korzyści. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, postanowiliśmy podjąć wysiłek opracowania obszernych i złożonych zagadnień zarządzania finansami w formie jak najbardziej syntetycznej, ale i wyczerpującej problemy decyzyjne, przed jakimi stają przedsiębiorcy.
 
Sukces przedsiębiorstwa zależy od wielu różnorodnych czynników; wśród nich znajduje się również dobór źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa. Umiejętność pozyskiwania kapitałów pochodzących z różnych źródeł wraz z celowym utrzymaniem oczekiwanej struktury kapitałów i jego wielkości umożliwia sprawną i bezpieczną od strony finansowania realizację zadań operacyjnych oraz inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Można zatem powiedzieć, że właściwie prowadzone działania związane z pozyskiwaniem kapitału niejako „uspokajają” działalność operacyjną i pozwalają śmiało myśleć o nowych projektach inwestycyjnych. W tym sensie umiejętności te budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Ostatecznie struktura finansowania odzwierciedla się w ryzyku prowadzonej działalności, kosztach, wyniku i w wartości spółki. Przyjęcie takiej logiki determinuje strukturę opracowania.
 
Kluczem wyboru zagadnień podjętych w opracowaniu jest wprowadzenie czytelnika w obszar decyzji strategicznych związanych z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. I tak w rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Określono cele, funkcje i instrumenty zarządzania finansami. Następnie, w rozdziale drugim, wprowadzono czytelnika w podstawowe zasady kierujące finansami przedsiębiorstw, a które to związane są z wartością pieniądza w czasie. Rozdział trzeci jest próbą osadzenia rozważań o źródłach finansowania w perspektywie relacji pomiędzy czynnikami produkcji, ujawniającymi się w relacji kosztów stałych i zmiennych, a kształtowanych przez strategię, która z kolei jest odpowiedzią na rozległy zespół typów ryzyka związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Konsekwencją podjętych decyzji w zakresie relacji koszt stały – koszt zmienny jest zapotrzebowanie majątkowe, które dalej determinuje zapotrzebowanie na kapitał.
 
Zapotrzebowanie na kapitał może być zaspokojone z różnych źródeł. Jednak każde z nich ma swoje indywidualne cechy i, oczywiście, koszt. Problemem jest również ustalanie pewnej docelowej struktury kapitału. Podjęto więc rozważania, jaka relacja pomiędzy różnymi typami kapitału wykorzystywanego w przedsiębiorstwie jest najbardziej korzystna. Aby przedstawić problematykę struktury kapitału, konieczne stało się zatem w pierwszej kolejności wyszczególnienie źródeł kapitału oraz wskazanie, jakie są ich cechy. Przegląd i rozważania na temat źródeł finansowania są treścią rozdziału czwartego. Zaprezentowano w nim również proces pozyskiwania kapitału akcyjnego z rynku kapitałowego oraz proces pozyskania kapitału dłużnego z rynku obligacji. Kolejnym obszarem związanym z budowaniem bazy pojęciowej finansów jest model relacji dochód – ryzyko oraz wartość papieru wartościowego. Wiedza ta prowadzi do ustalania kosztów kapitału, czyli oczekiwanego przez dawców kapitału dochodu. Rozważania te są przedmiotem rozdziałów od piątego do siódmego. Po zdefiniowaniu podstawowego aparatu pojęciowego wprowadzono czytelnika, w rozdziale ósmym, w problematykę struktury kapitału. W opracowaniu starano się utrzymać w głównym nurcie rozważań, należy jednak zaznaczyć, że o strukturze kapitału decydują, oprócz omówionych w opracowaniu czynników, również te nieco mniej widoczne,
a związane ze strukturami piramidowymi i z nadzorem korporacyjnym. Ostatecznie wynikiem przyjętej przez przedsiębiorstwo struktury kapitału jest relacja dług – kapitał własny oraz przeciętny koszt kapitału zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa dla tej relacji. Wartości te wpływają również na efektywność wykorzystania kapitałów własnych. Natomiast wpływ zadłużenia na efektywność kapitału własnego opisuje pojęcie dźwigni finansowej. Problematyka dźwigni finansowej stanowi treść rozdziału dziewiątego.
 
Perspektywa strategiczna zarządzania finansami przedsiębiorstw została uzupełniona o problematykę polityki dywidend, fuzji i przejęć, w tym wykupy menedżerskie, oraz problematykę sekurytyzacji (rozdział dziesiąty).
 
Robert Golej
Katarzyna Prędkiewicz